Profil firmy

ENVIGEA, s. r. o

Firma Envigea, s.r.o. byla založena v roce 1995 s cílem zajistit pro své klienty z oblasti průmyslu, zemědělství, pro obce a pro státní správu konzultační služby v oblasti životního prostředí. Postupně začala firma rozšiřovat portfolio poradenských a expertizních služeb tak, aby přispěla účinně k ochraně životního prostředí při minimalizaci rizik a nákladů spjatých s ochranou životního prostředí.

Pro informaci můžeme uvést nejžádanější druhy požadovaných služeb:


Posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí (EIA) - zpracování dokumentací a posudků podle zákona č. 244/1992 Sb. oprávněnými osobami - držiteli osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR

Odborné posudky pro poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR - zpracování podle aktuálních Směrnic Ministerstva životního prostředí
Pomoc při zpracovávání žádostí, hlášení a jiné dokumentace odesílané orgánům státní správy.
Analýzy rizika - zpracování podle metodického pokynu MŽP k zabezpečení usnesení vlády ČR č. 393 ze dne 13. 9. 1994 o zásadách dalšího postupu při privatizaci, resp. příslušných příloh tohoto metodického pokynu
Ekologické audity - vyhodnocování závazků podniku z hlediska životního prostředí při zpracování privatizačního projektu podle metodického pokynu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR a ministerstva životního prostředí ČR ze dne 18.5. 1992 k zabezpečení § 6a zákona č. 92 ze dne 18.2. 1991, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
Projektování a vyhodnocování v oboru geologických prací v oboru ložisková geologie rudních a nerudních ložisek a ložisek pevných paliv, provádění hydrogeologických expertiz, příprava geologické dokumentace objektů, geologické práce při získávání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, ověřování geologických podmínek pod plošnými základy staveb.
Poradenská a konzultační činnost v oblastech dotýkajících se životního prostředí - příprava a zavádění systémy ekologicky orientovaného řízení (EMS/EMAS) na základě norem Evropské unie (ISO 14001 aj.) v souladu s platnou legislativou ČR, její výklad a aplikace v konkrétních situacích firem.
Studie proveditelnosti investičních záměrů z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí.
Specializované studie - matematické modelování technologických procesů a procesů v přírodním prostředí - např. rozptylové studie šíření kontaminantů v ovzduší a horninovém prostředí, akustické studie.
Hodnocení průmyslových rizik - analýzy, zpracování bezpečnostních programů prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, pomoc při vypracování vnějšího havarijního plánu a zpracování informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.
Prevence rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která má za cíl předcházet rizikům, odstraňovat nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
Návrhy a realizace proti erozních opatření - krajinářské studie, ochranné materiály - speciální biotechnická opatření (travní rohože, mřížkové biotextilie)