ENVIGEA

Profil společnosti

ENVIGEA, s.r.o. byla založena v roce 1995 s cílem zajistit pro své klienty z oblasti průmyslu, zemědělství a dále pro obce a státní správu konzultační služby v oblasti životního prostředí. Společnost postupně rozšiřovala portfolio poradenských a expertních služeb tak, aby přispívala účinně k zvýšení úrovně ochrany životního prostředí při minimalizaci rizik a nákladů s tím spojených. Současně byl postupně vytvořen tým odborníků, vlastních i smluvních, který je schopen efektivně a racionálně řešit požadavky našich klientů.
Součástí nabídky jsou také služby v oblasti geologie, především sanační geologie a hydrogeologie.
Dále zavádíme a udržujeme systémy managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle norem ISO 9001, 14 001 a 45 001.

Základní spektrum poskytovaných služeb:

Oblast ochrany životního prostředí

Posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí (EIA) - zpracování dokumentací a posudků podle zákona č. 100/2001 Sb. v autorizovanými osobami.
Analýzy rizika - zpracování podle metodického pokynu MŽP.
Ekologické audity - vyhodnocování závazků podniku z hlediska životního prostředí.
Odborné posudky pro poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Zpracovávání hlášení, žádostí, a jiné dokumentace odesílané orgánům státní správy. (Odpady, emise do ovzduší, odpadní vody).
Studie proveditelnosti investičních záměrů z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí.
Zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci v platném znění, zastupování žadatelů v procesu vydání tohoto povolení.
EMS: Příprava, zavádění, příp. udržování systémů ekologicky orientovaného řízení na základě norem Evropské unie (ISO 14001) v souladu s platnou legislativou ČR, její výklad a aplikace v konkrétních situacích firem. Interní audity.
Poradenská a konzultační činnost v oblastech dotýkajících se životního prostředí.
Specializované studie - matematické modelování technologických procesů a procesů v přírodním prostředí - např. rozptylové studie šíření kontaminantů v ovzduší a horninovém prostředí, akustické studie. Odborné posudky k vymezení a umístění zdrojů znečišťování ovzduší.

Oblast geologie
Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru sanační geologie a hydrogeologie.
Hydrogeologických expertizy, režimní pozorování, vyhodnocování kontaminace vod, návrhy sanačních opatření; hydrogeologické posudky studní.

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Prevence rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která má za cíl předcházet rizikům.
Zavádění a udržování systému a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO45 001. Provádění interních auditů.

Přehled nejvýznamnějších klientů Envigea, s.r.o. v uplynulém období:

Ministerstvo životního prostředí
Pozemkový fond ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kamax, Turnov
Transgas, Praha
Syner, Liberec
Fehrer Bohemia, Česká Lípa
Kaučuk, Kralupy
Tarmac Severokámen Liberec
Investorsko Inženýrská, Liberec
Denso Manufacturing Czech Liberec
Grupo Antolin Bohemia, Turnov
Bureau Veritas Czech Republic, Praha
VGP Park Přestanov, Liberec
Benteler, závod Chrastava
Valbek, Liberec
Sial, architekti a inženýři. Liberec
Coorstek Advanted Technology,Turnov
Tiskárna Polygraf, Turnov